• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
sobota, 30 maja 2020
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - ZMIANY OD 01 WRZEŚNIA 2019 Drukuj
poniedziałek, 23 września 2019
Zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r.poz.1148 z późn.zm.) pracodawcom,  którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego  młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018r. poz.1267 i 2245),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,  zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu  - do 8081zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
3) w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art.46b ust.1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w pkt.1, wynosi do 10 000 zł – należne będzie pracodawcy zgodnie z zapisem w części I punkt 6 wymienionej prognozy.

Zgodnie z art.122 ust.3 ustawy – Prawo oświatowe, kwoty dofinansowania określone w pkt.1, 2 i 3 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania,  wynosi co najmniej 105%.

Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt.17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej (Dz.U. z 2018r. poz.362 oraz z 2019r. poz.730), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi  w   rozporządzeniu   Komisji   (UE)  nr  1407/2013  z  dnia  18 grudnia  2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o  funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.  Urz.  UE  L  352
 24.12.2013, s.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

Dofinansowanie jest  przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w  terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego  pracownika  egzaminu.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzone obustronnie za zgodność z oryginałem kopie przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu:
1) dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy  lub   osobę   zatrudnioną  u   pracodawcy,
2) w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy - dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie,
3) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
4) dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),
5) dyplomu, certyfikatu lub świadectwa albo zaświadczenia (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika,
6) świadectwa pracy młodocianego pracownika,
7) aktualny wydruk z CEIDG lub odpis (wypis) z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
8) wypełniony   formularz   informacji  przedstawianych  przy   ubieganiu  się o pomoc de minimis,
9) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w  roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymanej takiej pomocy w tym okresie,
10) minne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Uwagi:
Zgodnie mz § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2010 z późn.zm.) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Żukowice pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Żukowice, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków finansowych na dofinansowanie kształcenia.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
• Administratorem  Pani/a danych  osobowych  jest:  Wójt  Gminy  Żukowice,  Żukowice 148, tel. 76 831 42 41.
• W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Tomasz Wadas  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
• Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu: rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie  kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
• Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest: art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  art.122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 poz.996 z późn.zm.).
• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (10 lat).
• Posiada Pani/Pan prawo: Prawo żądania dostępu do danych. Prawo żądania sprostowania danych. Prawo usunięcia danych. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
• Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu  Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
▪ Podanie danych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa, konsekwencją niepodania danych jest: brak możliwości skorzystania ze zwrotu kosztów.Załączniki:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia  młodocianego pracownika.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
3. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis.
4. Zawiadomienie o zawarciu umowy.
 
Top! Do góry